دیگـــــــــــــر سکوت هایم ســـــــــــرد شد.... 


نه به ســــــــــردی هوا....


نه به ســـــــــردی دستانت......


به سردی لحنت...سکوتم سرد شد....


سرد..سرد ...سرد...


تو با لحن سردتت دلم را اتش زدی.....


و من هم با نگاه ســــــردم....دنیا را خاکســــــتر خواهم کرد


تقصیر من نیست...


تو به من اینگونه اموختی...

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید