عشق وهوس

آن روزها گنجشک را رنگ میکردند جای قناری میفروختند

این روزها هوس را رنگ میکنند جای عشق میفروشند

آنروزها مال باخته میشدی و این روزها دل باخته

/ 0 نظر / 2 بازدید