من خدا را دارم

 

کوله بارم بر دوش

 

سفری می باید 

 

سفری بی همراه

 

گم شدن تا ته تنهایی محض 

 

سازکم با من گفت :

 

هرکجا لرزیدی ، از سفر ترسیدی ،

 

تو بگو از ته دل : من خدا را دارم 

 

من و سازم چندی است که فقط با اوئیم 

 

ماه من !

 

غصه اگر هست بگو تا باشد !

 

معنی خوشبختی ،

 

بودن اندوه است ... !

 

این همه غصه و غم این همه شادی و شور 

 

چه بخواهی و چه نه ! میوه  یک باغند 

 

همه را باهم و با عشق بچین 

 

ولی از یاد مبر 

 

پشت هر کوه بلند

 

سبزه زاری است پر از یاد خدا 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید