خدایـــا .....

 

  فاصله ی کوتاهیست ...  میان لبخند و اشک
... که نامش زندگیست .....

 

و من سال هاست که به دور آن تمام  تــنــهایی
ام را طــواف می کنم ...

 

و در انتظار بارانی از ناودان سکوتم هستم
....

 

خدایــــا ... در آن هنگـــام که
تمــــام بدنم درد می کند از دلتنگی ...

                                  

                          جرعه ای
صبر می خواهم ....

 

بیــا این روزها.... در حوالیه سکوت
و تنهایی ام باش... دلم زخم هایی دارد که گاهی ...

 

شبیه به یک بــغـض می شود لبخندم
... بغضی که راه به جایی ندارد ...

 

تنهـــا تو میدانی ... که این روزها
حس بودنم اندک شده

 

و تمام خستگی هایم بی طاقت شده اند
....

 

خداونـــدا .... تو نــشــانــم
بــده راهــی که بهترین اســت .....

 

 

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
آرزو پرستش

جرعه ای صبر و تکه ای بخشش تمام آنچیزی ست که روزانه به او نیاز داریم!