رسم روز

 

 
 
رسم روزگار ما دیدن دو تا نگاست رسم روزگار ما اولش دل بستناست رسم روزگار ما بعدش عاشق
 
شدناست رسم روزگار ما قسمت حرف دلاست رسم روزگار ما بعد اون شیطنتاست رسم روزگار ما درد
 
بی وفائیهاست رسم روزگار ما دیدن اشک چشاست رسم روزگار ما بعد اون فاصله ها رسم روزگار ما
 
رفتنا ...نموندناست رسم روزگار ما دوری دو تا نگاست رسم روزگار ما آخرش جداییهاست.
/ 0 نظر / 3 بازدید