میدانستم غزل خدافظی ات مثنوی هزار برگ خواهد شد 

اما سکوت کردم 

نه به علامت رضا .. ! نه به علامت تسلیم 

واژه ها در دهانم یخ بسته بودند 

بی هیچ کلامی به خدایت سپردم ...................................

 

 

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید