اگه مَردی ... ؟!!

مَرد بمون ... اگه نیستی ... نامَــــــــــردی نکن ... !!

اگه تنهایی ... ؟!!

تنها بمون ... اگه نیستی ... تنهاش نـــــــــــذار ... !!

اگه نجیبی ... ؟!!

نجابت کُن ... اگه نیستی ... هرزگــــــــی نکن ... !!

اگه عاشقی ... ؟!!

... عاشق بمون ... اگه نیستی ... حُرمتِ عشقو نَشکَن

/ 3 نظر / 2 بازدید
amo mehdi

سلام قشنگ بود

اگر کسی جمله دومو انجام نده همون جمله اولیه هست