رفت

بغـــض בارے ؟

آروم نیـسـتـــــے؟

בلـت بــراش تنــگ شـــבه !!

حــوصلــه هیچـکســـو نـــבارے ؟!

حــــالا....

یــاב لحظـه اے بیفت ڪـه اوלּ

همــه ے بیقــرارے هــایتـــو رو בیــב امـــــا!!!!

چشمــاشـــو بست ....

رفت...

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
باران

من که تجربشو ندارم ولی گل گفتی[نیشخند]