به انتهای بودنم رسیده ام


اشک نمی ریزم


پنهان شده ام پشت لبخندی که درد میکند.

/ 0 نظر / 3 بازدید