جه گفتی سهراب؟

سهراب گفتی:

" زیرباران باید رفت... چشمها را باید شست... جور دیگر باید دید "

چشمها راشستم باز همان را دیدم

جز دو رنگی و دروغ

جز غم و غصه و تلخی هیچ به چشمم نرسید.

پس چه شد آن همه توصیف قشنگت سهراب؟

 .http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/455.gif

/ 1 نظر / 4 بازدید
صبا

یک بار کافی نیست...بار دیگر باید شست زیبایی ها بسیار است باید دید[گل]