هــــ ـ ـے روزگـ ـ ـ
ـار
...

 

شـ ـ ـــــاید

 

میانه این همه نـــــــامردی

 

باید شیطــــ ـ ــــــآن را ستود که درووووغ نگفت ...

 

جهنـــــــ ـ ـ م

را به جـــــ ـآن خرید

اما

تظــ ــاهر به دوست داشتن آدم نکـرد ...

/ 0 نظر / 7 بازدید