خدایا حکمت قدم هایـے که برایم برمـے دارـے بر من روشن کن تا درهایـے که به

رویم مـے گشایـے ندانسته نبندم و درهایـے که به رویم مـے بندـے به اصرار

نگشایم.67268117114799779762.jpg

/ 0 نظر / 6 بازدید