روزهای خوش چه زود می گذرند وما را در خم اولین پیچ خوشبختی

 

                                   تنها می گذارند؟؟؟؟ناراحت

 

/ 0 نظر / 8 بازدید