/ 3 نظر / 6 بازدید
هادی

سلام...اصلا" قانونش همینه...که یا حرفت و نفهمن...یا اشتباهی بفهمن...شریعتی رو دوست دارم..کتاباشو خوندم...سخنرانی هاشو گوش کردم...کتاباشو مجموعه شو دارم...ولی می دونم خدا زجر نمی کشه...چونکه من که آدم هستم دیگه غمم نیست که حرفامو نمی فهمن یا اشتباهی می فهمن..اون که خداس...

هادی

سلام...اصلا" قانونش همینه...که یا حرفت و نفهمن...یا اشتباهی بفهمن...شریعتی رو دوست دارم..کتاباشو خوندم...سخنرانی هاشو گوش کردم...کتاباشو مجموعه شو دارم...ولی می دونم خدا زجر نمی کشه...چونکه من که آدم هستم دیگه غمم نیست که حرفامو نمی فهمن یا اشتباهی می فهمن..اون که خداس...

هادی

سلام...اصلا" قانونش همینه...که یا حرفت و نفهمن...یا اشتباهی بفهمن...شریعتی رو دوست دارم..کتاباشو خوندم...سخنرانی هاشو گوش کردم...کتاباشو مجموعه شو دارم...ولی می دونم خدا زجر نمی کشه...چونکه من که آدم هستم دیگه غمم نیست که حرفامو نمی فهمن یا اشتباهی می فهمن..اون که خداس...