آدم هـا می آینـد 

زنـدگی می کننـد 

می میـرنـد و می رونـد ... 

امـا فـاجعـه ی زنـدگی ِ تــو 

آن هـنگـام آغـاز می شـود کـه 

آدمی می رود امــا نـمی میـرد! 

مـی مـــانــد 

و نبـودنـش در بـودن ِ تـو 

چنـان تـه نـشیـن می شـود 
.
.
.
کـه تـــو می میـری 

در حالـی کـه زنــده ای ...

/ 1 نظر / 2 بازدید