ر

سهراب مگه نگفتی !قفسی میسازی بارنگ... تا به آواز قنارییش ،دل تنهامون تازه بشه.....پس چی شد؟؟؟؟!!!!! سهراب دلم داره میمیره!!! سهراب کجاس قفست؟ سهراب مگه نگفتی هر جا باشی آسمان مال توست...هوا وپنجره و عشق مال توست!!!چرا از ما گرفتن؟؟؟ چرا ینجره رو از ما دریغ کردن..سهراب در جای جای دلمون قارچ های غربت رشد می کنه..تو گفتی چه اهمیت دارد اگر می روید گاهی قارچ های غربت!پس چی شد؟ نکنه تو رو هم از ما بگیرن!

/ 0 نظر / 7 بازدید