زایـــــــن
تـــــــکرار ساعت هــــــــــــا

از این
بــــــــیهوده بودن هـــــــــــا

از این بـــــــیتاب
ماندن هـــــــــــا

از ایـــــــــن
تـــــــــردید ها ، نــــــیرنگ هـــــــا

شکـــــ هــــــا
خیانـــــــت ها

از ایـــــــــن
رنــــگین کـــــــمان سرد آدمــــــــها

و از ایــــــــن
مـــــرگ باور ها و رویـــــــا هـــــــــا

پــــــــــــریشانم
... دلـــــــــم پــــــــــــــــــــــــــــرواز می خواهد...

/ 0 نظر / 5 بازدید