سکوت سرد

» ۱۳٩٤/۱٠/٧ :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» ۱۳٩٤/٩/۳ :: ۱۳٩٤/٩/۳
» ۱۳٩٤/۸/۱٢ :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» ۱۳٩٤/٦/۱٢ :: ۱۳٩٤/٦/۱٢
» ۱۳٩٤/٥/۱ :: ۱۳٩٤/٥/۱
» ۱۳٩٤/٤/٥ :: ۱۳٩٤/٤/٥
» ۱۳٩٤/٤/٥ :: ۱۳٩٤/٤/٥
» ۱۳٩٤/٤/۱ :: ۱۳٩٤/٤/۱
» ۱۳٩٤/۳/۳۱ :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» ۱۳٩٤/۳/٢٩ :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» ۱۳٩٤/۳/٢٩ :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» ۱۳٩٤/۳/٢٦ :: ۱۳٩٤/۳/٢٦
» ۱۳٩٤/۳/٢٦ :: ۱۳٩٤/۳/٢٦
» ۱۳٩٤/۳/٢۱ :: ۱۳٩٤/۳/٢۱
» ۱۳٩٤/۳/٢۱ :: ۱۳٩٤/۳/٢۱
» ۱۳٩٤/۳/۱٩ :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» ۱۳٩٤/۳/۱٦ :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» ۱۳٩٤/۳/۱٥ :: ۱۳٩٤/۳/۱٥
» ۱۳٩٤/۳/۱٤ :: ۱۳٩٤/۳/۱٤
» ۱۳٩٤/۳/۱٤ :: ۱۳٩٤/۳/۱٤
» ۱۳٩٤/۳/۱۳ :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» ۱۳٩٤/۳/۱۱ :: ۱۳٩٤/۳/۱۱
» ۱۳٩٤/۳/۸ :: ۱۳٩٤/۳/۸
» ۱۳٩٤/۳/٧ :: ۱۳٩٤/۳/٧
» ۱۳٩٤/۳/٧ :: ۱۳٩٤/۳/٧
» ۱۳٩٤/۳/٥ :: ۱۳٩٤/۳/٥
» ۱۳٩٤/۳/٤ :: ۱۳٩٤/۳/٤
» ۱۳٩٤/۳/٤ :: ۱۳٩٤/۳/٤
» ۱۳٩٤/۳/۳ :: ۱۳٩٤/۳/۳
» ۱۳٩٤/۳/٢ :: ۱۳٩٤/۳/٢
» رویای پوچ :: ۱۳٩٤/۳/٢
» ۱۳٩٤/٢/۳٠ :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» ۱۳٩٤/٢/٢٧ :: ۱۳٩٤/٢/٢٧
» ۱۳٩٤/٢/٢٥ :: ۱۳٩٤/٢/٢٥
» ۱۳٩٤/٢/٢٤ :: ۱۳٩٤/٢/٢٤
» ۱۳٩٤/٢/٢٤ :: ۱۳٩٤/٢/٢٤
» ۱۳٩٤/٢/٢٤ :: ۱۳٩٤/٢/٢٤
» خسته مممممممممممممممم :: ۱۳٩٤/٢/٢۳
» ۱۳٩٤/٢/٢٢ :: ۱۳٩٤/٢/٢٢
» ۱۳٩٤/٢/۱۱ :: ۱۳٩٤/٢/۱۱
» ۱۳٩٤/٢/٩ :: ۱۳٩٤/٢/٩
» ۱۳٩٤/٢/٤ :: ۱۳٩٤/٢/٤
» ۱۳٩٤/٢/٤ :: ۱۳٩٤/٢/٤
» ۱۳٩٤/۱/٢٦ :: ۱۳٩٤/۱/٢٦
» ۱۳٩٤/۱/٢۳ :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
» خوشبختی :: ۱۳٩٤/۱/۱٩
» ۱۳٩٤/۱/۱۸ :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» ۱۳٩٤/۱/۱٧ :: ۱۳٩٤/۱/۱٧
» ۱۳٩٤/۱/۱٧ :: ۱۳٩٤/۱/۱٧
» ۱۳٩٤/۱/۱٢ :: ۱۳٩٤/۱/۱٢
» ۱۳٩٤/۱/٦ :: ۱۳٩٤/۱/٦
» ۱۳٩۳/۱٢/٢۸ :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۸
» ۱۳٩۳/۱٢/٢۸ :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۸
» ۱۳٩۳/۱٢/٢٤ :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٤
» ۱۳٩۳/۱٢/٢٤ :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٤
» ۱۳٩۳/۱٢/٢٤ :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٤
» dg ld;kl fvhjjl/ldg ld;kl fvhji hdk[h fijvi :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
» ۱۳٩۳/۱٢/٢٠ :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
» ۱۳٩۳/۱٢/۱٤ :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٤
» ۱۳٩۳/۱٢/۱٢ :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
» ۱۳٩۳/۱٢/۱٢ :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
» ۱۳٩۳/۱٢/۳ :: ۱۳٩۳/۱٢/۳
» ۱۳٩۳/۱۱/٢٧ :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٧
» ۱۳٩۳/۱۱/٢٧ :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٧
» ۱۳٩۳/۱۱/۱۳ :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۳
» ۱۳٩۳/۱۱/۱۳ :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۳
» ۱۳٩۳/۱۱/۱٢ :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
» ۱۳٩۳/۱٠/٢٥ :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٥
» ۱۳٩۳/۱٠/۱۳ :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» ۱۳٩۳/۱٠/۱۱ :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۱
» ۱۳٩۳/۱٠/۳ :: ۱۳٩۳/۱٠/۳
» ۱۳٩۳/٩/۳٠ :: ۱۳٩۳/٩/۳٠
» ۱۳٩۳/٩/٢٧ :: ۱۳٩۳/٩/٢٧
» ۱۳٩۳/٩/۱٩ :: ۱۳٩۳/٩/۱٩
» تو بنویس :: ۱۳٩۳/٩/۱۸
» ۱۳٩۳/٩/۱٢ :: ۱۳٩۳/٩/۱٢
» ۱۳٩۳/۸/٢٠ :: ۱۳٩۳/۸/٢٠
» ۱۳٩۳/۸/۱٥ :: ۱۳٩۳/۸/۱٥
» ۱۳٩۳/۸/۱٥ :: ۱۳٩۳/۸/۱٥
» ۱۳٩۳/۸/٧ :: ۱۳٩۳/۸/٧
» ۱۳٩۳/٦/٢۱ :: ۱۳٩۳/٦/٢۱
» ۱۳٩۳/٦/٩ :: ۱۳٩۳/٦/٩
» ۱۳٩۳/٦/٩ :: ۱۳٩۳/٦/٩
» ۱۳٩۳/٥/٢۸ :: ۱۳٩۳/٥/٢۸
» ۱۳٩۳/٥/۱۸ :: ۱۳٩۳/٥/۱۸
» ۱۳٩۳/٥/۱۸ :: ۱۳٩۳/٥/۱۸
» قسم سهراب سپهری :: ۱۳٩۳/٥/۱۸
» ۱۳٩۳/٥/۱٤ :: ۱۳٩۳/٥/۱٤
» ۱۳٩۳/٥/۱۱ :: ۱۳٩۳/٥/۱۱
» ۱۳٩۳/٥/۱۱ :: ۱۳٩۳/٥/۱۱
» ۱۳٩۳/٥/۱۱ :: ۱۳٩۳/٥/۱۱
» ۱۳٩۳/٥/۱ :: ۱۳٩۳/٥/۱
» ۱۳٩۳/٤/۳٠ :: ۱۳٩۳/٤/۳٠
» ۱۳٩۳/٤/٢۸ :: ۱۳٩۳/٤/٢۸
» ۱۳٩۳/٤/٢۱ :: ۱۳٩۳/٤/٢۱
» ۱۳٩۳/٤/٢۱ :: ۱۳٩۳/٤/٢۱
» ۱۳٩۳/٤/۱۸ :: ۱۳٩۳/٤/۱۸
» ۱۳٩۳/٤/۱۸ :: ۱۳٩۳/٤/۱۸
» ۱۳٩۳/٤/۱٥ :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» ۱۳٩۳/٤/۱٥ :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» ۱۳٩۳/۳/٢٠ :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» ۱۳٩۳/۳/۱۱ :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» ۱۳٩۳/۳/۱٠ :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» ۱۳٩۳/۳/۱٠ :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» ۱۳٩۳/۳/۱٠ :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» ۱۳٩۳/۳/۱٠ :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» ۱۳٩۳/۳/۱٠ :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» ۱۳٩۳/۳/۱٠ :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» ۱۳٩۳/۳/۸ :: ۱۳٩۳/۳/۸
» عشق :: ۱۳٩۳/۳/٦
» ۱۳٩۳/۳/۱ :: ۱۳٩۳/۳/۱
» ۱۳٩۳/٢/٢٧ :: ۱۳٩۳/٢/٢٧
» ۱۳٩۳/٢/٢٧ :: ۱۳٩۳/٢/٢٧
» ۱۳٩۳/٢/٢٥ :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» ۱۳٩۳/٢/٥ :: ۱۳٩۳/٢/٥
» ۱۳٩۳/٢/٥ :: ۱۳٩۳/٢/٥
» ۱۳٩۳/۱/٢٩ :: ۱۳٩۳/۱/٢٩
» ۱۳٩۳/۱/٢٢ :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
» ۱۳٩۳/۱/٢٢ :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
» ۱۳٩۳/۱/۱٧ :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
» ۱۳٩۳/۱/۱٦ :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» ۱۳٩۳/۱/۳ :: ۱۳٩۳/۱/۳
» ۱۳٩٢/۱٢/۱٦ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» ۱۳٩٢/۱٢/۱٦ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» ۱۳٩٢/۱٢/٩ :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» رسم روز :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» ۱۳٩٢/۱۱/٢٤ :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» ۱۳٩٢/۱۱/٢٢ :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٢
» ۱۳٩٢/۱۱/٢٢ :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٢
» ۱۳٩٢/۱۱/٢۱ :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» فراموش نمیشوی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
» دلتنگ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» ۱۳٩٢/۱۱/۱٥ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» ۱۳٩٢/۱۱/۱٤ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» دلم گرفته :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» کامران مولایی(عشق اول) :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» وقت رفتن :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» ازادی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» نارفریق :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» صداقت؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» ۱۳٩٢/۱٠/۸ :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» سکوت :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» ۱۳٩٢/۱٠/٥ :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» ۱۳٩٢/۱٠/۳ :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» به سلامتی غم :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» ۱۳٩٢/۱٠/۳ :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» عشق لیلی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» دوست دارم :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» ۱۳٩٢/٩/٢۳ :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» نقاب :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» ۱۳٩٢/٩/٢۱ :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» ۱۳٩٢/٩/٢٠ :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» ۱۳٩٢/٩/۱۸ :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» کورش کبیر :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» قلبم جان داد. :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» صبر کن :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» خدای____ا :: ۱۳٩٢/٩/٩
» ۱۳٩٢/٩/٩ :: ۱۳٩٢/٩/٩
» گل______ه دارم :: ۱۳٩٢/٩/۸
» ۱۳٩٢/٩/٥ :: ۱۳٩٢/٩/٥
» ۱۳٩٢/٩/۳ :: ۱۳٩٢/٩/۳
» ۱۳٩٢/۸/۳٠ :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» ۱۳٩٢/۸/۱٧ :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» ۱۳٩٢/۸/۱٧ :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» ۱۳٩٢/۸/۱٧ :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» ۱۳٩٢/۸/۱٦ :: ۱۳٩٢/۸/۱٦
» بدون شرح؟ :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» جه گفتی سهراب؟ :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» دوری اما :: ۱۳٩٢/۸/٢
» هوس از معین :: ۱۳٩٢/۸/٢
» منتظرتم :: ۱۳٩٢/۸/۱
» فراموشم نکن :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» نسکافه داغ :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» هنوز برایت مینویسم :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» ۱۳٩٢/٧/۱٤ :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» ۱۳٩٢/٧/۱۳ :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» ۱۳٩٢/٧/۱۳ :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» خنده :: ۱۳٩٢/٧/٥
» ۱۳٩٢/٧/٥ :: ۱۳٩٢/٧/٥
» مرحوم پناهی :: ۱۳٩٢/٦/٢٧
» خوشحال باش :: ۱۳٩٢/٦/٢٧
» خدایا دوستت دارم :: ۱۳٩٢/٦/٢٧
» رفت :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» باید برم؟ :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» خدایا .... :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» برو مسافر شهر غریب من :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» رفتنی.......... :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» باورم شد.... :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» ۱۳٩٢/٦/٢٤ :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» سرنوشت :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» ۱۳٩٢/٦/۱٥ :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» تنهایی :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» شقایق :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» عهد شکسته :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» خدایا دلگیرم :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» یاد سهراب بخیر! :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» درود بر آقا پسرای خوب :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» ۱۳٩٢/٦/٧ :: ۱۳٩٢/٦/٧
» رویای دور :: ۱۳٩٢/٦/٧
» خاطرات :: ۱۳٩٢/٦/۳
» مسافر غم :: ۱۳٩٢/٥/۳۱
» ۱۳٩٢/٥/۳٠ :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» ۱۳٩٢/٥/۳٠ :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» ۱۳٩٢/٥/٢٧ :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» ۱۳٩٢/٥/٢٥ :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
» ۱۳٩٢/٥/٢٥ :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
» ۱۳٩٢/٥/٢٥ :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
» ! :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
» ؟ :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
» خدایا...! اندکی نفهمی عطا کن،که راحت زندگی کنیم! مردیم از بس فهمیدیم و به روی :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
» ۱۳٩٢/٥/٢٤ :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
» ۱۳٩٢/٥/٢۳ :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» ۱۳٩٢/٥/٢٢ :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» ۱۳٩٢/٥/٢٢ :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» ۱۳٩٢/٥/٢٢ :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» ۱۳٩٢/٥/٢٠ :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» ۱۳٩٢/٥/۱٥ :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» ۱۳٩٢/٥/۱۳ :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» ۱۳٩٢/٥/۱۳ :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» ۱۳٩٢/٥/۱۳ :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» ۱۳٩٢/٥/۱۳ :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» ۱۳٩٢/٥/۱۱ :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» ۱۳٩٢/٥/۱۱ :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» ۱۳٩٢/٥/٧ :: ۱۳٩٢/٥/٧
» ۱۳٩٢/٥/٧ :: ۱۳٩٢/٥/٧
» ۱۳٩٢/٥/٥ :: ۱۳٩٢/٥/٥
» ۱۳٩٢/٥/٥ :: ۱۳٩٢/٥/٥      قالب ساز آنلاین